Inlichtingen over het coronavirus.

Beste ouders,

We volgen de strengere maatregelen van de overheid.

De school doet zijn best om de opvang voor die kinderen en ouders die hier nood aan hebben, te blijven organiseren.
We bekijken dagelijks of het busvervoer blijvend kan gegarandeerd worden.

Pas op : morgen maar opvang tot 11u55 ! In de namiddag is de school gesloten !

Zorg goed voor elkaar en tot hoors !

Bedankt

Lies


Corona tijden maken jong en oud nerveus. Het is een dubbele boodschap dat je kinderen beter thuislaat en tegelijk toch de scholen de opdracht geeft om goede opvang te voorzien voor kinderen.
En toch, toch geloven wij dat het kan en moet. Het team van BuBaO De Vinderij zal in alle redelijkheid en in zo veilig mogelijke omstandigheden instaan  voor kinderen die in opvangnood zitten.  
Dank aan alle ouders om dit goed te blijven afwegen.
Dank aan alle leerkrachten, therapeuten, busbegeleiding, buschauffeurs, logistiek medewerkers en administatieve krachten om dat samen waar te maken.
Aan alle ouders en kids op het thuisfront : verzorg jullie goed en zorg goed voor elkaar. #wij zorgen ook

Helmut RoodhooftDirecteur
Type 1, Type BaA & type 2BuBaO
De VinderijBleekmeersstraat 17b
9160 Lokeren
Tel: 09/337.52.70
Helmut.roodhooft@devinderij.be


Lokeren 23 maart 2020 – info vanuit de school

Beste ouders,

Als gevolg van de corona bestrijdingsmaatregelen zijn wij genoodzaakt heel wat activiteiten te schrappen van de jaarplanning :

Info avond ‘ouders sterk in autisme’ voorzien op 1 april, gaat NIET door.

Communievieringen van 25 april gaan NIET door.

Er is een nieuwe datum voorgesteld, maar deze is nog onder voorbehoud, namelijk 13 juni.

De locatie is nog niet zeker: kerk? school? openlucht?

Alles hangt af van de Corona-regels in juni en ook van de beschikbaarheid van de priesters.

De sportklassen van Basisaanbod (rode parel) gaan NIET door.

Deze waren voorzien in de week van 4 tot 8 mei.

Het is te onzeker of de maatregelen dan al voldoende aangepast zijn om te kunnen gaan.

Om die reden geven wij nu al mee dat ze voor dit schooljaar zijn afgelast.  


Lokeren 13 maart 2020

Beste ouders, opvoeders en leerkrachten,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor:

 • Leerlingen die enkel kunnen opgevangen worden door hun grootouders.
 • Kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in de zorgsector, en enkel door die ouders kunnen opgevangen worden.

Bij het organiseren van deze opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie… .  Om deze reden zullen voor deze kinderen ook geen warme maaltijden voorhanden zijn.  Zij moeten dus boterhammen meebrengen.

Bij gewijzigde situaties of bijkomende vragen omtrent opvang kan je tijdens de schooluren contact opnemen via het schoolsecretariaat op 09/337.52.70 of via helmut.roodhooft@devinderij.be (voor bubao type 2 en BaA) of via lies.christiaens@devinderij.be (voor bubao type 3 en 9).

Deze maatregel gaat in vanaf maandag 16 maart en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Mogen we tijdens deze uitzonderlijke periode van schorsing van de lessen verwijzen naar onze website www.devinderij.be voor de meest recente info, alsook via de facebookpagina’s  https://www.facebook.com/bubao.devinderij.9

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Bijzondere tijden, vragen bijzondere maatregelen.  Zorg goed voor elkaar !

Directies en schoolteam van Bubao De Vinderij


Lokeren 11 maart 2020

Beste ouders, opvoeders en leerkrachten,

Beste leerlingen, 

Een update van de stand van zaken rond het Corona virus :

nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?   

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen. 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.   

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school? 

Kinderen die niet ziek zijn blijven verplicht om naar school te komen. Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan.  We stellen meerdaagse excursies uit. 

Er zijn heel specifieke gevolgen voor onze werking type 2 (gele parel en Veerderijklas)

 • Deze richtlijnen hebben het spijtige gevolg dat wij de geplande openluchtklassen voor type 2 moeten annuleren/uitstellen. Wij bekijken nu zo snel mogelijk wat onze opties zijn en wat dit financieel betekent. Uiteraard zullen wij alle betrokken ouders daar zo snel mogelijk over informeren. 
 • Onze klas type 2 in Sint-Niklaas (Veerderijklas) werkt zeer nauw samen met MFC Het Veer. De kinderen daar zijn zonder twijfel bij de meest kwetsbare leerlingen. Mocht er zich daar effectief een corona besmetting voordoen is de kans groot dat de klas of de hele setting van het Veer 14 dagen gesloten moet worden. Dat heeft geen rechtstreekse gevolgen voor de kinderen in de hoofdschool in Lokeren. 

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. 

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden. 

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  In alle andere situaties blijven kinderen die niet ziek zijn verplicht om naar school te komen. 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders  

 Meer informatie?  

 • neem gerust contact op met de school (09 337 52 70) . Vragen over de praktische gevolgen van het uitstellen van de bosklassen liefst per mail (info@devinderij.be) Hierover gaan nu ook zo snel mogelijk brieven volgen. 
 • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .  
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  
 • Extra informatie voor ouders  

 Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

Met vriendelijk groet,

directie en schoolbestuur


Lokeren 3 maart 2020

Beste ouders, opvoeders en leerkrachten,

Beste leerlingen, 

Een update van de stand van zaken rond het Corona virus :

Er zijn signalen van besmetting in andere scholen. Wat betekent dit voor onze school en zorggroepen?

De besmette personen krijgen de nodige verzorging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmette persoon allemaal contact heeft gehad. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt men de nodige maatregelen. 

Wat verandert deze besmetting voor onze school?

Voor onze scholen en MFC verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.

Welke richtlijnen?

We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school. 

Wat kan je als ouder/opvoeder doen?

Preventieve maatregelen blijven toepassen

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen  geven.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin. 

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen. Mocht je kind ziek worden in een verblijfsgroep van Zorg & Onderwijs De Hagewinde, dan wordt de noodzaak tot afzondering op de groep door de interne arts bekeken. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in de verblijfsgroep.

Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.

Praat met je kind over corona

Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1 Luister vooral

Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken? 

2 Geef emoties een plek

Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid

Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.

Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen

Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.  

Meer informatie?

Met vriendelijk groet,

directies MFC De Hagewinde

directies BuBaO De Vinderij 

directie BuSO De KarwijLokeren 2 maart 2020

Beste ouders, opvoeders en leerkrachten,

Beste leerlingen, 

Via deze brief geven we jullie een stand van zaken over het Coronavirus.

Vanuit Zorg & Onderwijs De Hagewinde (scholen en zorggroepen MFC) willen we jullie melden dat de verblijfsgroepen en de scholen open blijven. 

Zolang iemand geen symptomen heeft (zelfs al bezocht die persoon een risicogebied), mag die persoon naar school/verblijfsgroep blijven gaan of komen werken. Als iemand symptomen vertoont, dan moet hij/zij thuis blijven en de huisarts contacteren. Voor meer richtlijnen gebruiken wij de communicatie van de overheid en zullen alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er wijzigingen zijn, brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte (zie ook de website van de school).

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België meerdere mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen. 

Wat moet jij als ouder weten en doen? 

Wat is het coronavirus? 

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden. 

Maatregelen? 

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen. In dat geval verwittigt de overheid de organisatie, en houden wij je op de hoogte. 

Wat kan ik als ouder doen? 

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. 

• Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale was-gels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat. 

• Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen. 

• Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. 

• Vermijd handen en kussen te geven. 

Een mondmasker dragen is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. 

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? 

 • Mocht je kind thuis ziek worden : Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen indien nodig.
 • Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld met het verzoek je kind zo snel mogelijk op te komen halen. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school. 
 • Mocht je kind ziek worden in een verblijfsgroep van Zorg & Onderwijs De Hagewinde, dan wordt de noodzaak tot afzondering op de groep door de interne arts bekeken. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in de verblijfsgroep.

Meer informatie? 

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

Met vriendelijk groet,

directies MFC De Hagewinde

directies BuBaO De Vinderij 

directie BuSO De Karwij