Type BasisAanbod (BaA)

Bij leerlingen die naar type BaA worden verwezen merkt men meestal een vertraging in de ontwikkeling op. Deze vertraging wordt over het algemeen opgemerkt in de loop van de kleuterschool. Eventueel blijven deze leerlingen overzitten in een kleuterklas. Wanneer ze het gewoon lager onderwijs aanvatten hebben ze het hierbij zeer moeilijk en blijkt vrij snel dat dit van hen te veel vraagt. Er kan dan gekozen worden voor buitengewoon onderwijs. Voor type BaA wordt geen kleuteronderwijs voorzien.

Wij benadrukken liever welke leer-en ontwikkelingsbehoeften we bij onze leerlingen herkennen.

Leerlingen die onderwijs volgen in type BaA, zijn per definitie kinderen met leermoeilijkheden. We zouden kunnen opsommen wat deze kinderen dan allemaal niet kunnen. We wensen echter liever te benadrukken welke leer-en ontwikkelingsbehoeften we bij onze leerlingen herkennen. Door het werken vanuit de juiste leer-en ontwikkelingsbehoeften, beogen we een maximale ontplooiing van de persoonlijkheid en de opbouw van een positief zelfbeeld.

In de eerste plaats vinden we dat elk kind moet kunnen functioneren in een sfeer van veiligheid, geborgenheid en het gevoel aanvaard te zijn. Leren en zich ontwikkelen kan pas als het kind zich thuis voelt in de groep.

Onze leerlingen hebben nood aan warmte, vaste en duidelijke relaties. Ons relatieaanbod willen we laten aansluiten op hun behoefte aan veiligheid en structuur. Van cruciaal belang in de ontwikkeling van onze leerlingen, is het sociaal vaardig zijn, het kunnen maken en behouden van vrienden.

We willen de communicatie van het kind stimuleren, zodat het kind zijn gevoelens kan uiten, kan vragen wat het nodig heeft, kan opkomen voor zichzelf en sociale contacten kan leggen.

Elk kind heeft recht op een individuele benadering, vanuit een individueel handelingsplan dat gedragen wordt door allen die mee zorg dragen voor dit kind. Elk kind is immers een unieke persoon, met een unieke combinatie van mogelijkheden en beperkingen.

Abstract denken en het maken van transfers is voor de kinderen op onze school moeilijk. We menen dat ze beter kunnen leren indien ze de kans krijgen het geleerde onmiddellijk toe te passen in een reële situatie. Ze ontwikkelen hun mogelijkheden vooral als we hen de kans bieden te exploreren, experimenteren, en concreet te ervaren, op hun eigen niveau.