Historiek

 • Van 2 scholen naar 1 vinderij

  Vele tientallen jaren waren Bubao De Hagewinde en Windekind twee scholen buitengewoon basisonderwijs binnen de Zorg- en onderwijsgroep De Hagewinde. Zij hadden een volledig aparte werking, elk gericht op hun doelgroep (resp. type 3 en type BaA en 2).

  De huisvesting van beide scholen voldeed de laatste jaren minder en minder aan wat kinderen en ouders van een school mogen verwachten.
  Beide scholen maakten dan ook de keuze om gezamenlijk een nieuwe school te bouwen op een nieuwe campus in de Bleekmeersstraat: De Vinderij.

  De naam ‘De Vinderij’ staat voor de plaats waar gezocht en gevonden wordt’.
  Wij willen immers een school zijn waar we samen met onze kinderen op een creatieve wijze hun talenten ontdekken en deze samen verder ontwikkelen.

  Op 05 november 2012 werd de nieuwe school geopend en sindsdien geeft zij onderwijs aan de doelgroepen type BaA, 2, 3 en 9.

 • Windekind


  De buitengewone school Windekind is gestart in 1966. In de lokalen van de toenmalige congregatie  in de  Kazernestraat 5 te Lokeren (later werd dit de bibliotheek en daarna voor vele jaren de balletschool Aurora) werd er gestart met 3 klasjes voor kinderen met bijzondere noden. Het jaar nadien kwamen er 2 klassen bij die ondergebracht werden respectievelijk in de bolbaan en in het café van de congregatie. Voor een zich fel uitbreidende BO school werd deze situatie uiteraard onhoudbaar tot, als een geschenk uit de hemel, het naastliggende klooster van de Theresianen vrij kwam na hun verhuis naar Aalst in 1968.

  Superior Van Driessche, kocht in samenspraak met het bisdom Gent, dit klooster. Samen met de aankoop van dit klooster door het bisdom werd ook in de H.Hartlaan een perceel bouwgrond aangekocht dat aanleunde aan de hoge muur die rondom het klooster liep. In de muur werd een opening gemaakt zodat het domein toegankelijk werd voor verbouwingswerken. De cellen van de zusters werden omgevormd tot klaslokalen. Van twee of drie cellen werd 1 klaslokaal gemaakt.  Er kwam ook een refter, een turnzaal en verschillende kleine ruimtes kregen een functie als berglokaal of therapielokaal. Ook de kapel kreeg een andere bestemming.  Zij werd omgebouwd tot speelzaal en kinélokalen.

  In 1970 werd de wet op het buitengewoon onderwijs gestemd.  Hierdoor werden er 8 verschillende types voor BO voorzien.  Windekind koos voor kinderen met een licht mentale (type 1) en een matig tot ernstig mentale handicap (type 2).Windekind kende door de jaren heen een enorme uitbreiding. Jaar na jaar volgden er dan ook verbouwingen en aanpassingen die nodig waren voor de uitbreiding van Windekind. Financieel werden we in de beginjaren fel gesteund door het Sint-Lodewijkscollege onder superior van Paepegem. Ook de grote inbreng van personeel en ouders onder de vorm van sponsoring, tombola’s en Windekindfeesten mag zeker niet vergeten worden. In 2000 werden de onderhandelingen gestart voor overname door de Zusters van Liefde. Toen al werden er plannen gemaakt voor een nieuwe school. In 2012 was het zover. Bubao Windekind en Bubao Hagewinde verhuisden samen naar een nieuwe locatie in de Bleekmeerstraat in Lokeren.

  Het samenkomen van deze twee scholen resulteerde ook in een nieuwe naam: nl. De Vinderij. En al is er een nieuwe naam… We weten dat de geest en de betekenis van de naam ‘Windekind’ zeker een plaats zal krijgen in de nieuwe school en zijn werking hierop gebaseerd zal zijn. De naam Windekind is geïnspireerd door “De kleine Johannes” van Frederik Van Eeden. In dit boek zegt Windekind tegen Johannes: “Wij zullen goede vrienden zijn en ik zal u veel vertellen.” In vriendschap samenwerken is een belangrijke opdracht. De school benadrukt de ontwikkeling van sociale vaardigheden en wil elk kind, volgens zijn eigen mogelijkheden, zoveel mogelijk leren. Windekind is altijd al een open school geweest. Waar het hart mag meespreken, waar het hoofd mag meedenken en waar de handen mogen meewerken.

 • De Hagewinde

  De Hagewinde begon in 1801 als hospitaal. In 1837 werd een nieuwe kloostergemeenschap in Lokeren gesticht. Deze ‘Zusters van Liefde’ werden verantwoordelijk voor het hospitaal. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling om onderwijs in te richten.

  In 1885 werd het maison Saint Benoit: “Asile pour jeunes filles aliénées” erkend en werden er “zwakzinnige” minderjarige meisjes opgevangen. Vanaf 1890 gaf men godsdienstonderricht aan diegenen die hun Eerste of Plechtige Communie wilden doen. Dit onderricht groeide uit over algemene lesmomenten van 3 uur per dag tot een uitgebouwd onderwijssysteem. Het onderwijs moest aangenaam zijn en moest de aandacht kunnen opwekken en gaande houden.

  Hiervoor ging men spelelementen en aanschouwelijk materiaal gebruiken dat aansluit bij de leefwereld van het kind. Ook moest het onderricht voldoende gevariëerd zijn met een goede verhouding tussen theorie en praktijk. In 1935 werd de subsidiëring van 8 klassen toegekend waardoor het onderwijs werd erkend door de overheid en zo werd de lagere school een aparte entiteit binnen ‘De Hagewinde’.

  In het schooljaar 1969-1970 werd een nieuwe naam gekozen voor het Sint-Benedictusinstituut: De Hagewinde. Een symbolische naam naar een plant met witte bloemen die zich tussen de hagen slingert, maar niet kan groeien zonder de steun van de haag.

  Op 5 november 2012 verhuizen alle leerlingen van De Hagewinde en Windekind via een reusachtige stoet naar hun nieuwe school: De Vinderij.